Liên kết web
Thăm dò

null Hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ sáu, 15/07/2022, 14:53
Màu chữ Cỡ chữ
Hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp thứ năm

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ tư, xem xét thông qua 21 nghị quyết (trong đó, có 07 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật) liên quan đến các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp giữa năm 2022). Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình và quy định pháp luật. Các nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp được thông qua Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. Việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết được thảo luận kỹ về cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện và tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương.

Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; các nghị quyết sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua được gửi Bộ Tư pháp kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản; kết quả kỳ họp được báo cáo đầy đủ, kịp thời đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đúng theo quy định.

Công tác điều hành kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, lựa chọn một số nội dung quan trọng trình bày tại kỳ họp, giảm thời gian đọc văn bản, dành thời gian để đại biểu thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến; kỳ họp đã thể hiện tính dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong việc xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Mô hình “kỳ họp không giấy” được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện, thông qua việc gửi tài liệu qua phần mềm trên máy tính, giúp đại biểu cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, phục vụ tốt cho kỳ họp.

Hoạt động giám sát luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chú trọng, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề; trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 03 chuyên đề và khảo sát việc chấp hành pháp luật đối với kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Các đợt giám sát chuyên đề được Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị kỹ lưỡng; báo cáo kết quả giám sát đánh giá sát thực trạng, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị các cơ quan có liên quan và có đề nghị những biện pháp khắc phục kịp thời. Công tác điều hòa, phối hợp giữa các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giám sát bảo đảm đúng luật, cơ bản khắc phục việc chồng chéo về thời gian, địa điểm, đơn vị giám sát, khảo sát,… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân trong thời gian qua.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, đã tổ chức tiếp xúc tại 56 điểm, có hơn 4.467 cử tri tham dự, với 345 ý kiến, kiến nghị (trong đó, có 63 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh) trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng giải thích, trả lời ngay tại buổi tiếp xúc, giúp cử tri hiểu rõ, hài lòng, có niềm tin hơn đối với đại biểu và cùng chia sẻ với những khó khăn chung của tỉnh. Sau tiếp xúc, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời và báo cáo trực tiếp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 49 đơn yêu cầu, khiếu nại, tố cáo gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất; bồi thường giải tỏa, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; một số đơn có nội dung không đồng ý với các bản án, quyết định hành chính, kết luận xử lý của cơ quan chức năng,... Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân đã chỉ đạo từng đại biểu hoạt động chuyên trách phải tham gia tiếp công dân với Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện tại nơi mình ứng cử và tại trụ sở làm việc.

Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp trong điều hành, quản lý phát triển kinh tế - xã hội được chủ động, kịp thời và có chất lượng.

Trong quá trình hoạt động, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; giữa mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các cơ quan tư pháp cũng như với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố,…  

Tuy nhiên, theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc xem xét thảo luận báo cáo kết quả giám sát, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chưa nhiều; một số đại biểu chưa tích cực tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp,...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian tới tốt hơn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo việc cải tiến công tác tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chất lượng thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân theo luật định.

Hai là, đôn đốc và giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp cuối năm 2022. Rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới một số cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Ba là, chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động giám sát theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình giám sát của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát; tăng cường tái giám sát nếu cần thiết với phương châm “theo đến cùng” việc thực hiện các kết luận giám sát.

Bốn là, tổ chức các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

Năm là, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tiếp công dân theo quy định; phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ngành, địa phương tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Sáu là, chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân, các Sở, Ngành có liên quan và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị chu đáo, có chất lượng tài liệu trình Hội đồng nhân dân; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

N. Hiền (tổng hợp)

Số lượt xem: 143

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn