Liên kết web
Thăm dò

null Kết quả công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ sáu, 10/12/2021, 09:28
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, là nhiệm kỳ có sự thay đổi khá lớn về cơ cấu tổ chức bộ máy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Hội đồng nhân dân. Song, nhìn chung hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng được yêu cầu đặt ra, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo hướng đổi mới, đúng luật, nâng cao hơn về chất lượng; bộ máy tổ chức sớm ổn định, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, đáp ứng sự mong muốn của cử tri, cụ thể như:

Chỉ đạo tổ chức thành công công tác tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau kỳ họp tổng kết, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo và tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành hiệp thương về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp chỉ đạo việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người tham gia ứng cử tại địa phương; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; phân công trực lãnh đạo, chỉ đạo trong ngày bầu cử,… và nhiều hoạt động quan trọng khác liên quan đến công tác bầu cử, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp.

Sau bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuẩn bị các nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết khác để tiến hành tổ chức kỳ họp thứ nhất, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đúng theo quy định. Sau kỳ họp, hoàn chỉnh các hồ sơ trình Trung ương phê chuẩn kịp thời theo luật định. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định.

Để chuẩn bị cho các kỳ họp thường lệ trong năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 đã thông qua 15 nghị quyết, trong đó, có các nghị quyết lớn, quan trọng như: kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid - 19; ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019. Dự kiến kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) sẽ xem xét, cho ý kiến 12 báo cáo và thông qua 21 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Đối với hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

Tại kỳ họp thứ hai, đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung nghiên cứu, xem xét các báo cáo và các văn bản có liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trình; xem xét việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; hoạt động của các cơ quan tư pháp,... Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh duy trì và thực hiện tốt hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật; đã chủ trì tổ chức giám sát 02 chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh; 01 chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo các Ban tổ chức giám sát 05 chuyên đề. Công tác điều hòa, phối hợp giữa các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giám sát bảo đảm đúng luật, khoa học, không để xảy ra chồng chéo về thời gian, địa điểm, đơn vị giám sát,… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, nên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh không trực tiếp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; thay vào đó, Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố bằng các hình thức phù hợp, ghi nhận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), sau khi thống nhất ý kiến với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X bằng hình thức trực tuyến.

Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp được hơn 30 ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, 86 ý kiến gửi đến kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh phản ánh trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thường trực Hội đồng nhân tỉnh đã chỉ đạo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trả lời trực tiếp và đã gửi cho đại biểu tham dự tại các kỳ họp.

Riêng hoạt động tiếp công dân, trong năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 84 đơn; nội dung khiếu nại, tố cáo đa số liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất; bồi thường giải tỏa, bố trí tái định cư; một số đơn có nội dung không đồng ý với các bản án, quyết định hành chính, kết luận, xử lý của cơ quan chức năng;... Qua xem xét, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết 60 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân 07 đơn; lưu, theo dõi 17 đơn do gửi nhiều lần, đơn đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới.

Về xử lý các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo luật định: bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xây dựng đề án và kiện toàn bộ máy Văn phòng; nhìn chung, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Văn phòng hoạt động tương đối hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.  

Ngoài ra, trong quan hệ công tác, Thường trực Hội đồng nhân dân luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo luật định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn một số hạn chế chủ yếu như:

Việc chuẩn bị kỳ họp đôi lúc còn bị động về thời gian, một số báo cáo, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân chuẩn bị chuyển đến Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân còn chậm, chưa đúng quy định về thời gian nên ảnh hưởng phần nào đến việc thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp còn hạn chế (kỳ họp thứ hai vừa qua không có ý kiến chất vấn). Việc triển khai hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tập trung chủ yếu là đại biểu chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm tham gia chưa nhiều. Các cơ quan được giao soạn thảo, chuẩn bị dự thảo nghị quyết chưa chủ động tổ chức thực hiện ngay từ đầu, nên còn nhiều nội dung chuẩn bị chưa kịp thời hoặc không đủ cơ sở để thẩm tra, phải dừng lại chuyển kỳ họp sau,…

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do năm 2021, là năm đầu nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, về cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có sự thay đổi lớn, số đại biểu mới tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh lần đầu nhiều. Thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phần lớn là mới, nên kinh nghiệm hoạt động còn hạn chế; thêm vào đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là trong hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri./.

 N. Hiền

Số lượt xem: 598

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn