Liên kết web
Thăm dò

null Phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ sáu, 22/07/2022, 14:34
Màu chữ Cỡ chữ
Phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; ngày 15/7/2022, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thống nhất thông qua nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030, với một số nội dung cơ bản sau:

Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Bạc Liêu “Trí tuệ - Năng động - Cường tráng - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Bạc Liêu.

Về mục tiêu cụ thể: gồm 06 mục tiêu chính:

(1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên.

(2) Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

(3) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

(4) Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên.

(5) Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên.

(6) Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Về giải pháp thực hiện: có 08 giải pháp cơ bản, gồm:

(1) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên.

(2) Xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên. Quan tâm có cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút thanh niên là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; thanh niên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, thanh niên tình nguyện đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(3) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho thanh niên bằng nhiều hình thức thích hợp cho từng nhóm đối tượng và điều kiện của từng địa bàn.

(4) Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe; tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên. Đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

(5) Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên.

(6) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên.

(7) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết phát triển thanh niên. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nghị quyết phát triển thanh niên.                                                                                            

(8) Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể Nhân dân và toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện nghị quyết phát triển thanh niên.

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

N. Hiền (tổng hợp)

Số lượt xem: 300

Tin đã đưa
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn