Liên kết web
Thăm dò

null Phê duyệt Chương trình Việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ hai, 13/12/2021, 15:58
Màu chữ Cỡ chữ
Phê duyệt Chương trình Việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thống nhất phê duyệt Chương trình việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:

* Về chỉ tiêu:  Giải quyết việc làm cho 94.000 lao động, trong đó, bình quân mỗi năm giải quyết 18.800 lao động; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,35%; 100% người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm được tư vấn về chính sách, việc làm và học nghề (trong đó, có trên 50% người lao động được giới thiệu việc làm); Trên 70% số người lao động được giới thiệu tìm được việc làm, nâng tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm lên 35%.

* Giải pháp thực hiện để đạt chỉ tiêu đề ra:

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làm; hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực trong tỉnh, nguồn lực của các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài vào các ngành, nghề, lĩnh vực lợi thế của tỉnh. Đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản.

- Thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo việc làm mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm, tạo cơ sở vững chắc cung cấp dịch vụ lao động trên địa bàn, nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp; bố trí nguồn ngân sách địa phương đảm bảo cho vay giải quyết việc làm ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nhằm duy trì, mở rộng và tạo thêm việc làm.

- Thực hiện tốt các chính sách của tỉnh để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”.

- Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực.

- Đổi mới, nâng cao công tác quản lý Nhà nước và giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Làm tốt công tác định hướng, tư vấn hướng nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng đào tạo gắn với việc giải quyết việc làm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giải quyết việc làm.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm ở các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở; thường xuyên nghiên cứu thực tiễn để sửa đổi, điều chỉnh cơ chế, chính sách, biện pháp thực hiện đề án giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

N. Hiền

Số lượt xem: 63

Tin đã đưa
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn