Liên kết web
Thăm dò

null Thông qua phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 27/04/2023, 13:41
Màu chữ Cỡ chữ
Thông qua phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ “về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; tại kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề), HĐND thống nhất thông qua phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu.

Lý do giải thể là Quỹ bảo lãnh tín dụng từ khi thành lập đến nay hoạt động khó khăn, chưa đạt được mục đích theo đề án thành lập; quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước chưa đạt hiệu quả, qua 10 năm hoạt động, Quỹ chỉ tiếp nhận 06 hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh tín dụng, qua công tác thẩm định, chỉ có 01 hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng thư bảo lãnh với giá trị hợp đồng là 1,8 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV Phát Thủy) và đã thực hiện xong nghĩa vụ và thanh lý hợp đồng vào tháng 8/2020. Do không phát sinh hoạt động cấp bảo lãnh tín dụng, nên toàn bộ vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng từ khi thành lập đến nay được gửi tại các Ngân hàng thương mại, dẫn đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ bảo lãnh tín dụng chưa đúng mục tiêu. Khoản thu từ lãi tiền gửi được sử dụng trong giai đoạn từ khi thành lập đến nay chỉ chi chủ yếu là công tác quản lý Quỹ và các khoản thuế, nộp ngân sách Nhà nước và phần còn lại trích quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển theo quy định. Và thực tế hiện nay các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn ít quan tâm, không tha thiết tiếp cận hoặc không có nhu cầu cấp bảo lãnh tín dụng do phải thực hiện các quy định về tài sản bảo đảm đồng thời phải chịu thêm khoản phí bảo lãnh theo quy định. Phương án cụ thể:

- Về tài sản Quỹ bảo lãnh tín dụng: Quỹ sử dụng chung trụ sở với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu nên không có tài sản.

- Về xử lý nguồn vốn: Đối với nguồn vốn chủ sở hữu được bổ sung từ chênh lệch thu - chi từ năm 2012 đến ngày 31/12/2022 và số thực tế phát sinh tiếp theo đến ngày có quyết định giải thể: Nộp ngân sách Nhà nước. Đối với nguồn vốn tạm cấp cho Quỹ bảo lãnh tín dụng từ Quỹ sắp xếp doanh nghiệp: nộp vào vào tài khoản tiền gửi cổ phần hóa DNNN. UBND tỉnh phê duyệt quyết toán các chi phí phục vụ hoạt động giải thể và phương án tài chính khi có quyết định giải thể.

- Về xử lý các khoản tín dụng và các khoản nợ: Không phát sinh việc xử lý các khoản tín dụng và các khoản nợ.

- Về xử lý nhân sự, lao động: Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ ĐTPT Bạc Liêu quản lý hoạt động và nguồn vốn; sử dụng bộ máy của Quỹ ĐTPT để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ bảo lãnh tín dụng, do đó, không phát sinh việc giải quyết lao động dôi dư sau giải thể.

- Về xử lý hồ sơ lưu trữ: Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ được chỉnh lý và lưu trữ theo quy định; sau khi hoàn thành công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu Quỹ bảo lãnh tín dụng được bàn giao cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh.

Trình tự giải thể thực hiện theo quy định tại Điều 53, 54, 55, 56 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ “về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

HĐND giao UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và công bố công khai quyết định giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và Trung ương. Giao Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh thông qua ngày 25/4/2023 và có hiệu lực thi hành./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 105

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn