Liên kết web
Thăm dò

null Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ sáu, 02/04/2021, 14:48
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp công tác. Trong đó, quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, cách thức phối hợp để tổ chức, triển khai và giải quyết công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh theo quy định của pháp luật.

 Theo quy chế đã ban hành, Thường trực HĐND phối hợp cùng UBMTTQVN tỉnh các nội dung như: chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp và triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; hoạt động giám sát, khảo sát, phản biện xã hội; tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, quy chế nêu rõ công tác phối hợp được thực hiện qua các hình thức: mời dự các kỳ họp, phiên họp, cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan; tham gia đoàn khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri; báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu; gửi xin ý kiến bằng văn bản.

 Thực hiện theo quy chế phối hợp, các bên đã chủ động phối hợp thực hiện các nội dung đã đề ra gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Do đó, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như:

Thứ nhất, phối hợp trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức, đánh giá kết quả kỳ họp và triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh: UBMTTQVN tỉnh tham dự đầy đủ và tích cực nghiên cứu đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất về dự kiến thời gian, chương trình, nội dung của kỳ họp HĐND. UBMTTQVN tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện hoạt động phản biện xã hội đối với các nội dung trình tại kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị kỳ họp. Tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã thông báo trước kỳ họp về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của Ủy ban MTTQVN tỉnh với HĐND, UBND tỉnh.

Thứ hai là, phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tích cực tham gia, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, tình hình thực hiện pháp luật ở địa phương thông qua các hoạt động như: Đề xuất nội dung giám sát; cử đại diện tham gia Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chất lượng hoạt động giám sát ngày càng được nâng cao, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và kịp thời đưa ra các kiến nghị đề xuất để các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

 Thứ ba là, phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri; tổng hợp, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBMTTQVN tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri; tổng hợp, phân loại và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết.

 Thứ tư là, phối hợp trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp chặt chẽ. Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh phối hợp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh thực hiện chức năng giám sát, cử đại diện tham gia tiếp công dân, đồng thời tiếp nhận, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức mình.

 Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế như: công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện một số nghị quyết đôi khi chưa sâu sát; việc tổng hợp, phân loại ý kiến chuyển đến các cơ quan có liên quan một số ý kiến, kiến nghị còn trùng hoặc tổng hợp chưa đầy đủ nên còn có ý kiến, kiến nghị được tổng hợp nhiều lần gây khó khăn trong việc xem xét, trả lời; việc phối hợp với Tổ đại biểu để thống nhất tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi khi thực hiện chưa thường xuyên.

 Trong thời gian tới, Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Quy chế phối hợp giữa các bên. Đồng thời, đánh giá rút kinh nghiệm để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Phòng Công tác HĐND

Số lượt xem: 1704

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn