Liên kết web
Thăm dò
NHỮNG BÀI VIẾT VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt cơ bản của Đảng (10/09/2020)

Tập trung dân chủ đã trở thành nguyên tắc cơ bản phân biệt đảng cộng sản với các đảng chính trị khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của ĐCSVN, coi nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc quan trọng trong xây dựng Đảng. Người coi tập trung và dân chủ phải luôn luôn đi đôi với nhau; dân chủ phải đi đến tập trung và tập trung trên cơ sở dân chủ; tập thể lãnh đạo phải đi đôi với phân công cá nhân phụ trách.

Phát triển đội ngũ đảng viên - “Thà ít mà tốt” (10/09/2020)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng không phải chỉ cần nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Những di sản về tư tưởng và những kinh nghiệm phong phú của Bác Hồ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có giá trị to lớn đối với công tác xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng ta hiện nay.

Bài học về tiết kiệm thời gian của Bác Hồ (10/09/2020)

Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời Người luôn dành trọn tình yêu thương cho quê hương, đất nước, Bác luôn quên mình vì dân tộc, luôn nghỉ cho đồng bào. Với Bác, đức tính tiết kiệm thời gian là rất quý báu, ở Người, luôn quý trọng và sử dụng có hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại để sao không lãng phí thời gian một cách vô ích, Người luôn cần mẫn tận dụng thời gian làm việc. Tiết kiệm thời gian của Bác không chỉ là tiết kiệm cho mình mà còn không để lãng phí thời gian cho mọi người. Câu chuyện “Thời gian quý báu lắm” là một trong những cách thể hiện đó.

Tuyên ngôn Độc lập 1945 - giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc hiện nay (10/09/2020)

Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ tuyên bố với thế giới về nền độc lập của nước Việt Nam, mà còn khẳng định ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ nền độc lập đó. Tinh thần và khí phách dân tộc thể hiện trong Bản Tuyên ngôn mãi mãi là kim chỉ nam cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin (28/08/2020)

Đại biểu Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc quản lý nhà nước. Để thực hiện được trọng trách này, giữa đại biểu và Nhân dân phải tìm được tiếng nói chung, sự đồng cảm lắng nghe và thấu hiểu. Điều này như là một nguyên lý mà người đại biểu dân cử nào cũng biết, cũng hiểu, nhưng để làm được cái điều tưởng chừng đơn giản ấy - nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin - là cả một nghệ thuật, là cả quá trình dấn thân với cái tâm, lòng nhiệt huyết của đại biểu trên con đường dân cử.

Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh (28/08/2020)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong những năm qua, toàn Đảng đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII), với Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” (Quy định số 101-QĐ/TW), Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” (Quy định số 55 QĐ/TW) và Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” (Quy định số 08-QĐi/TW)… Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và quy định này là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng, chống và ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần rèn luyện nhân cách của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp nói chung, các đồng chí lãnh đạo cấp cao nói riêng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Học tập cách nói, cách viết của Hồ Chí Minh (28/08/2020)

Đặc trưng nổi bật trong phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh là tính phù hợp một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn giữa ngôn từ, cách diễn đạt trong bài nói, bài viết của Người với trình độ nhận thức, sự hiểu biết và cách suy nghĩ của từng đối tượng người đọc, người nghe. Nhờ đó, bài nói, bài viết của Người luôn đạt được sự thấm thía và có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Bài học Đại đoàn kết từ Cách mạng Tháng Tám (28/08/2020)

Tháng Tám mùa Thu lịch sử cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cả dân tộc Việt Nam, không phân biệt giàu nghèo, nam, nữ, già trẻ, dân tộc, tôn giáo, triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay Nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám và những bài học còn mang tính thời sự (05/08/2020)

Cách mạng Tháng Tám là một bước ngoặt cực kỳ trọng đại của lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Sự kiện này không chỉ chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, khẳng định chủ quyền Việt Nam là toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất ba miền Bắc – Trung – Nam mà còn chấm dứt chế độ quân chủ đã tồn tại hàng ngàn năm, mở ra con đường để dân tộc ta hội nhập thế giới với cương vị một quốc gia tự chủ đã đứng trong hàng ngũ của những lực lượng tiến bộ vừa chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

Xây dựng phong cách người lãnh đạo, người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh (25/05/2020)

Phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu theo Hồ Chí Minh là tổng hòa các phương pháp, biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Người. Phong cách đó vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, có ý nghĩa to lớn đối với việc rèn luyện phong cách của người cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong giai đoạn mới.

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn