Liên kết web
Thăm dò
Thông tin kỳ họp
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (23/12/2022)

Ngày 13/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết số 11/2022//NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2030 (23/12/2022)

Ngày 13/12/2022, kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể:

Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (15/12/2022)

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; ngày 13/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Đề án), cụ thể:

Sắp xếp lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (15/12/2022)

Ngày 13/12/2022, tại kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các vị đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết sắp xếp lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh (15/12/2022)

Tại kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Quy định định mức phân bổ và mức chi cho một số nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (15/12/2022)

Ngày 13/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 06/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (15/12/2022)

Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 06/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, cụ thể:

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh (15/12/2022)

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ “quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội”; ngày 13/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ban hành nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (15/12/2022)

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) thống nhất thông qua quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X: Thông qua 21 nghị quyết quan trọng (13/12/2022)
Icon Image

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn